Liên kết Web

Lượt truy cập

346,335
Trong ngày: 08
Trong tháng: 5,287
Trong năm: 28,710

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương cơ cấu lại theo phương án sáp nhập, hợp nhất, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt phải hoàn thành việc xây dựng và trình Ban kiểm soát đặc biệt phương án sáp nhập, hợp nhất;

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án sáp nhập, hợp nhất của quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đánh giá tính khả thi của phương án, báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tính khả thi của phương án;

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, phương án sáp nhập, hợp nhất do Ban kiểm soát đặc biệt trình, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt;

Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án hoặc phương án không được phê duyệt trong thời hạn quy định tại bước 1 và bước 3 thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt;

Bước 4: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt;

Bước 5: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án, bao gồm cả việc gia hạn thời hạn thực hiện phương án trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt;

Bước 6: Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quy định của pháp luật;

Trường hợp hết thời hạn thực hiện phương án mà quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt không thực hiện được phương án sáp nhập, hợp nhất thì Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể, chuyển giao bắt buộc hoặc phá sản quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ

Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Tên phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp và quy trình thực hiện phương án;

b) Thông tin về quỹ tín dụng nhân dân bị sáp nhập, nhận sáp nhập, bị hợp nhất, bao gồm nội dung chứng minh năng lực, điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, bao gồm cả việc tích hợp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin;

d) Phương án hoạt động kinh doanh trong thời gian 03 năm sau sáp nhập, hợp nhất, bao gồm cả dự kiến các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định;

đ) Phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, bao gồm cả khoản vay đặc biệt được chuyển từ khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước;

e) Biện pháp hỗ trợ theo quy định cần áp dụng;

g) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo do Ban kiểm soát đặc biệt trình.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân và cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho quỹ tín dụng nhân dân sau khi sáp nhập, hợp nhất.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).

+ Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân.

+ Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức ngước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào