Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Giới thiệu

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

24/04/2016

 

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM

 

Phần thứ I: Lịch sử thành lập:

Ngày 06/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa IX, kỳ họp thứ 10 phê chuẩn việc tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997. Tại thời điểm chia tách tỉnh, Quảng Nam có 16 đơn vị hành chính gồm: 14 huyện và 2 thị xã: Tam Kỳ (tỉnh lị), Hội An; tổng diện tích tự nhiên là 10.438,37 km2. Cùng với việc tái lập tỉnh Quảng Nam, hệ thống Ngân hàng cũng được hình thành trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-NH ngày 05/12/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/1997, là đại diện của Ngân hàng Nhà nước Trung ương tại tỉnh Quảng Nam, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 01 thị xã (Điện Bàn) và 15 huyện (gồm 6 huyện đồng bằng: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành; 9 huyện miền núi - trung du: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức và Tiên Phước), với 244 xã, phường, thị trấn; dân số (năm 2016 ) 1.487.786 người,

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn có 27 đơn vị gồm: 06 Chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước, 15 Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần, 01 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 01 Chi nhánh Ngân hàng liên doanh, 01 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và 03 Quỹ tín dụng nhân dân.

Phần Thứ II: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I. THÔNG TIN VỀ CHI NHÁNH

- Tên tiếng Việt:   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam

- Tên tiếng Anh:  THE STATE BANK OF VIETNAM - QUANG NAM BRANCH

- Địa chỉ:               79 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại:         0235.3859102         -        Fax: 0235.3859106

- Website:             http://sbv.quangnam.gov.vn

- Email:                 quangnam@sbv.gov.vn

- Giám đốc:     Phạm Trọng      -      Điện thoại: 0905268638

- Căn cứ pháp lý:

* Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

* Quyết định 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

* Quyết định số 670/QĐ-QNA ngày 23/10/2017 quy định nhiệm vụ của các phòng và tương đương thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tt là Ngân hàng Nhà nước). Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thng đốc) thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật với các nội dung sau:

 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.
 2. Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.
 3. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.
 4. Giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.
 5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
 6. Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.
 7. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.
 8. Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.
 9. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng khi được Thống đốc ủy quyền.
 10.  Quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định.
 11.  Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm gửi theo phân công ủy quyền của Thống đốc.
 12.  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
 13.  Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở.
 14.  Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
 15.  Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.
 16.  Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.
 17.  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
 18.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Phần thứ III: Tổ chức bộ máy

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC