Liên kết Web

Lượt truy cập

333,964
Trong ngày: 31
Trong tháng: 4,889
Trong năm: 16,339

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày trước ngày hoạt động tại địa điểm mới, tổ chức tín dụng là hợp tác xã có văn bản báo cáo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng là hợp tác xã đặt trụ sở chính kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của trụ sở chính theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-NHNN. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã không được hoạt động tại địa điểm mới nếu trụ sở chính không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh.     

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện:

     + Trụ sở chính mới của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện về địa điểm dự kiến thay đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018:

     + Là nơi làm việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc);

     + Nằm trên địa bàn hoạt động được quy định trong giấy phép của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

     + Đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào