Liên kết Web

Lượt truy cập

333,990
Trong ngày: 57
Trong tháng: 4,915
Trong năm: 16,365

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân gửi Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh 01 bộ hồ sơ mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh xem xét hồ sơ mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân;

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp không chấp thuận Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh có văn bản nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm và thực hiện các thủ tục khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn chấp thuận việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; trong đó phải nêu tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, dự kiến nhân sự, nội dung, phạm vi hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm;

+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm;

          + Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của Quỹ tín dụng nhân dân;

          + Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi dự định mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm về địa điểm đặt trụ sở của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 

- Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          + Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm kể từ ngày đi vào hoạt động;

          + Có nhu cầu mở rộng màng lưới hoạt động phục vụ thành viên trên địa bàn dự định mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm;

          + Tình hình tài chính lành mạnh; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất;

          + Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả;

          + Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý;

          + Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Ngày hiệu lực 17/06/2005.

3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 07/7/2006.

4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngày hiệu lực 10/10/2008.

Các file tài liệu liên quan

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001

Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008

Nghị định số 69/2005/ND-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào