Liên kết Web

Lượt truy cập

333,995
Trong ngày: 62
Trong tháng: 4,920
Trong năm: 16,370

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân
Thủ tục

- Trình tự thực hiện :

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 01 bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch hoặc Quỹ tiết kiệm. 

 + Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp không chấp thuận phải nói rõ lý do.

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phải ra quyết định chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; Quyết định này phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Quỹ tín dụng nhân dân đóng trụ sở chính và phòng giao dịch, Quỹ tiết tiệm

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) về việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm; trong đó nêu rõ lý do, thực trạng hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm đến thời điểm xin chấm dứt hoạt động và khẳng định việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm không ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

+ Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp uỷ quyền);

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm;

+ Phương án giải quyết các nghĩa vụ cho các chủ nợ và các tồn tại khác liên quan khi chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.       

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 28/8/2001

2. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Văn bản có hiệu lực: 17/06/2005

3. Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 07/7/2006.

4. Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Văn bản có hiệu lực: 10/10/2008.

 

Các file tài liệu liên quan

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001

Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008

Nghị định số 69/2005/ND-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 48/2001/ND-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào