Bổ sung Giấy phép Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai